Chân là một trong 7 tố chất: “Chân – Chính- Trí – Dũng – Khiêm tốn – Tận tâm – Sáng tạo” của con người V&V. Những con người V&V sẽ khởi đầu từ chân chính của bản...
21/06/2018  | Từ điển web
Công ty V&V hoàn thành Nâng cấp web cho "Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam - Vinaincon". Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam được thành lập từ năm...
15/05/2018  | 
Nhân dịp năm mới 2015 V&V áp dụng chương trình giảm giá 30% đối với tất cả các...